Patientförsäkringen

Om du skulle bli skadad av vård eller tandvård i Sverige, kan du få ersättning. Det är lag på att de organisationer som utför hälso- och sjukvårdstjänster måste ha en patientförsäkring.


Varje år anmäls cirka 14 000 patientskador som uppstått i samband med hälso-, sjuk- och tandvård i Sverige. Många av de drabbade får ersättning från patientförsäkringen.

Det är lag på att de som utför hälso-, sjuk- och tandvård i Sverige måste vara försäkrade. Regionerna har därför tecknat en patientförsäkring hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Löf.

Patientförsäkringen gäller också om du skadats hos en privat vårdgivare som har vårdavtal med en region.

Du kan få ersättning för exempelvis:

 • Om skadan som uppkommit varit möjlig att undvika

 • Vid fel på sjuk- och tandvårdsutrustning

 • Felaktig diagnos

 • Om infektion tillförts vid behandling

 • Olycksfall i samband med sjuk- och tandvård

 • Felaktig ordinering av mediciner.

Du får inte ersättning för exempelvis:

 • Om behandlingen inte leder till önskat resultat eller att det uppstår en komplikation

 • Om du behandlats för ett livshotande tillstånd

 • Om du anser att vårdens bemötande varit dåligt eller dess resurser varit bristfälliga. Dessa frågor kan du ta upp med den förtroendenämnd eller patientnämnd som finns i regionen.

Vad lämnas ersättning för?

Ersättning lämnas på samma sätt som vid skadestånd för:

 • Läkarvård, sjukhusvård samt övriga styrkta merkostnader på grund av skadan

 • Sveda och värk

 • Förlorad arbetsinkomst - framtida inkomstförlust/pensionsförlust

 • Menersättning

 • Ersättning för eventuell utseendemässig påverkan

 • Begravningskostnader

 • Eventuellt underhåll till efterlevande samt anhörigersättning.

Vill du anmäla en skada?

En skada anmäler du till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Löf, som utreder, fattar beslut och lämnar ersättning. Om du behöver hjälp att göra en anmälan, kan du få hjälp av en kurator eller ett patientombud på det sjukhus eller den mottagning som gjorde behandlingen.

Läs mer på Löfs webbplats >>

Är du inte nöjd med vården?

I varje region och kommun finns en eller flera patientnämnder. Hit kan du vända dig om du vill lämna synpunkter eller klaga om du inte är nöjd med den vård du eller en närstående fått. Nämnderna ska hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården.

Läs mer om patientnämnder på IVOs webbplats >>

Privata vårdgivare med andra försäkringsbolag

Alla privatpraktiserande läkare, tandläkare, och andra legitimerade vårdgivare som är försäkrade hos privata försäkringsbolag är skyldiga att upplysa om vilket försäkringsbolag de är anslutna till. Vill du göra en skadeanmälan, är det till detta försäkringsbolag som du ska vända dig till.Texten reviderades senast: 2019-11-18


Publiceringsdatum: 2019-11-18